El Fruiterar 30-D2

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ
VALOR ARQUEOLOGIC

ESPAI DE PROTECCIO ARQUEOLOGICA - EPA El Fruiterar
El patrimoni històric i arquitectònic del Ripoll té un alt interès arqueològic, en el seu conjunt, com s'ha pogut constatar a partir de la pròpia documentació històrica i dels treballs de recerca efectuats. La protecció dels espais amb edificacions tipus molins, amb estructures tipus sèquies i amb àrees d'hortes documentades històricament des de l'edat mitjana ha de ser sistemàtica i ha de preveure la lectura arqueològica de volums construits així com la possible documentació de restes al subsòl, pertanyents a antigues construccions precedents o a àmbits de serveis soterrats (dipòsits, altres tipus d'estructures industrials, pous, galeries, sistemes hidràulics, etc.). Qualsevol actuació d'urbanització en aquest espai haurà de tenir present la preservació del paisatge històric.

JACIMENTS INCLOSOS EN L`EPA
120 El Fruiterar

CATEGORIA DE L`EPA
Espai de mínima expectativa arqueològica

NIVELL DE PROTECCIO Protecció preventiva i documental

CATEGORIA DE PROTECCIO DEL PATRIMONI CULTURAL
Altres béns integrants del patrimoni cultural

INTERVENCIO A REALITZAR
INTERVENCIO
DOCUMENTACIO
PROSPECCIO
EXCAVACIO

PROPOSTA DE CONSERVACIO
Conservació d'aquells elements originals que es posin al descobert en relació a l'aprofitament hidràulic del riu Ripoll.

COMENTARIS SOBRE L`EXPECTATIVA ARQUEOLOGICA
Espai irrigat situat al marge dret del riu Ripoll, entre el barri de Can Puiggener i el meandre que forma el riu Ripoll just sota les costes del Taulí. Associat al mateix sistema hidràulic, hi ha el que era l'espai irrigat de l'Horta de la Garriga, on avui hi ha l'edifici industrial dels Tints Castelló. Tant l'Horta de Can Puiggener com l'antiga Horta de La Garriga estan vinculades al funcionament del molí de La Garriga, identificat amb l'actual molí Torrella. L'àrea antigament ocupada per aquestes hortes mostra una pobre expectativa arqueològica. En l'actualitat, l'Horta de Can Puiggener encara segueix ocupada per hortes recreatives i algun edifici de poca entitat; en l'antiga Horta de La Garriga s'emplacen les naus dels Tints Castelló. L'espai de protecció inclou tota la superfície de l'Horta de Can Puiggener i la part no edificada pertanyent als Tints Castelló. L'expectativa arqueològica queda reduïda a la localització d'infrastructures associades al rec: sèquies, rescloses, canalitzacions de regatge,... i a l'aprofitament dels recursos fluvials del riu Ripoll: edificacions tipus molí,...