DENOMINACIÓ: FÀBRICA ARRAHONA S.A. - Fàbrica Agilesa 
LOCALITZACIÓ: carretera de Barcelona nº444, passeig del Comerç, carrer Buxeda, carrer de Vergós 
ÚS ACTUAL: Hoteler / Comercial 
C. URBANISTICA: clau 5-1 
FÀBRICA ARRAHONA S.A.  308-D1 

AUTOR: FORRELLAT, ANTONI, enginyer 
EPOCA - ANY: 1942 
ÚS ORIGINAL: Indústria - activitat industrial 
A B C D
B - DESCRIPCIÓ I ANÀLISI 

ENTORN
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell, a l’eixample sud-oest.  
ELEMENTS RELACIONATS
 
NUM DENOMINACIÓ
   
   
   
   

EXTERIOR
FAÇANA
En el cos principal les obertures s’organitzen amb un ritme rotund, clar i simètric, diferenciat en cada volum. L’accés al despatx de la fàbrica s’ubicava al volum central, amb una gran obertura porticada, flanquejada per uns grans finestrals verticals que ocupen la doble alçada i per dos paraments cecs de grans dimensions. Les façanes dels cossos adjacents són simètriques, amb un ritme regular de finestres agrupades de quatre en quatre.La resta de façanes responen a un llenguatge contemporani clarament diferenciat.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
Els diferents volums que configuren el cos principal configuren un tot unitari tant d’elements d’ornamentació com de materials o volums. La composició de la façana principal és clarament simètrica, amb trets de caire racionalista.  El revestiment de la façana principal és arrebossat i pintat, amb elements ornamentals que emmarquen les obertures. 
 Elements Remarcables
El cos de l’accés principal té una entrada monumental amb alguns elements escultòrics incorporats al parament de la façana. Les reixes d’aquest cos són de ferro forjat, amb ornamentacions del mateix llenguatge que l’edifici. 
COBERTA
La coberta del cos principal és plana, amb un lluernari central a dues vessants. Mentre que la coberta dels cossos adjacents és a tres vessants, desguassant a les façanes laterals.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
En el cos principal l’estructura de la coberta inclinada consta d’encavallades de fusta, recolzades sobre jàsseres en gelosia i pilars metàl·lics. Mentre que la coberta plana es recolza sobre bigues metàl·liques.  Coberta inclinada acabada amb teula plana d’encaix ceràmica. 
 Elements Remarcables
Lluernari al cos central d’accés. 

INTERIOR
L’interior del cos principal conserva alguns dels elements espaials més representatius de la seva configuració originària.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
   
 Elements Remarcables
El vestíbul d’accés al cos principal compta amb un doble espai coronat per un lluernari de grans dimensions, on es conserven les ornamentacions de les parets i dels cel-rasos, així com alguns dels vidres ornamentals i dels elements de serralleria originaris. 

ALTRES EDIFICACIONS
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
   
 Elements Remarcables