DENOMINACIÓ: CASA BRUJAS 
LOCALITZACIÓ: carrer de la Creueta nº97 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANISTICA: clau 1-1 pb+1 
CASA BRUJAS  98-D1 

AUTOR: M. Pascual; Juli Batllevell (addició); G. Borrell (reformes) 
EPOCA - ANY: 1888 / 1896 / 1912 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Edifici de tres cossos, de planta baixa, pis i golfes, amb jardí i galeria lateral, situat en l’encreuament dels carrers de la Creueta i Llobet.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES