DENOMINACIÓ: AJUNTAMENT DE SABADELL - EDIFICI DELS ESCOLAPIS 
LOCALITZACIÓ: plaça de Sant Roc nº1 
ÚS ACTUAL:
C. URBANISTICA: clau c-5 
AJUNTAMENT DE SABADELL  32-D1 

AUTOR: Carles Gauran / Juli Batllevell i Arús. 
EPOCA - ANY: 1871 / 1901 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
B - DESCRIPCIÓ I ANÀLISI 

ENTORN
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.  
ELEMENTS RELACIONATS
-  
NUM DENOMINACIÓ
   
   
   
   

EXTERIOR
FAÇANA
Façanes que utilitzen el llenguatge clàssic en general. L’edifici està format per un cos central lleugerament avançat respecte el pla de façana, amb obertures a la planta baixa en forma d’arc de mig punt i amb una àmplia balconada; i dos laterals que contenen les obertures en forma d’arcs rebaixats exceptuant les dels extrems que tenen un arc de mig punt.
La façana posterior, construïda posteriorment, segueix el mateix llenguatge compositiu que la principal però aquí trobem un joc de volums que en la principal no hi és.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
Composició de façanes a partir d’uns eixos verticals marcats per les obertures, i usant la simetria. Tot el cos central es remarca en façana amb una àmplia balconada a la planta pis, amb unes pilastres clàssiques que abarquen la planta pis i les golfes i pel remat de la façana a través d’un frontó.   Actualment les façanes es troben estucades amb especejament horitzontal. 
 Elements Remarcables
Composició de façanes. Elements decoratius clàssics. 
COBERTA
-  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
 Elements Remarcables

INTERIOR
L’Ajuntament està estructurat en planta baixa, entresol i dos pisos. A la planta baixa trobem la Tresoreria i els Serveis Econòmics. A l’entresol trobem la Intervenció. A la planta primera trobem l’Alcaldia, el Protocol, la Imatge Corporativa, la Secretaria General i el Saló de Plens. A la planta segona trobem l’Assessoria Jurídica, els Grups Municipals, la Comunicació i la Informàtica.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
 Elements Remarcables
Destacar: Fusteria interior original de les obertures que donen al carrer. Lluernari amb vidre emplomat amb l’escut de Sabadell al centre. Aquest s’aguanta amb una estructura de fusta. Plafó de pedra amb relleus de Camil Fàbregues amb una representació de la família sabadellenca, els seus valors, aficions i els treballs més corrents de la ciutat. 

ALTRES EDIFICACIONS
-  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
 Elements Remarcables