DENOMINACIÓ: SAFAREIGS FONT NOVA - SAFAREIG PÚBLIC 
LOCALITZACIÓ: carrer Font Nova nº36, carrer de Les Paus nº35 
ÚS ACTUAL:
C. URBANISTICA: clau c-3 
SAFAREIGS FONT NOVA  30 

AUTOR: Miquel Pascual i Tintorer. 
EPOCA - ANY: 1892-1894 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
D - PROTECCIÓ I INTERVECIÓ
VALOR ARQUITECTÒNIC 

TIPOLOGIA EDIFICI D'ÚS COL·LECTIU
EDIFICIS CIVILS:
Edificacions o conjunt d’edificacions d’ús col·lectiu, ubicades indistintament dins l’entorn urbà o el rodal, destinades a usos civils. 

NIVELL DE PROTECCIÓ volumètric

CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ