DENOMINACIÓ: SAFAREIGS FONT NOVA - SAFAREIG PÚBLIC 
LOCALITZACIÓ: carrer Font Nova nº36, carrer de Les Paus nº35 
ÚS ACTUAL:
C. URBANISTICA: clau c-3 
SAFAREIGS FONT NOVA  30-D1 

AUTOR: Miquel Pascual i Tintorer. 
EPOCA - ANY: 1892-1894 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
B - DESCRIPCIÓ I ANÀLISI 

ENTORN
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.  
ELEMENTS RELACIONATS
La rajola decorativa a Sabadell. Núm. de fitxa 41. Ornamentació.  
NUM DENOMINACIÓ
   
   
   
   

EXTERIOR
FAÇANA
Façanes d’una sola planta segueixen un ritme clar i homogeni, marcat per pilastres que emmarquen les obertures arquitrabades protegides per gelosies. Utilització del maó vist, jugant amb la seva disposició (vertical i horitzontal) combinada amb una franja de rajola ceràmica situada a l’ampit de les obertures. Actualment trobem una porta d’accés a cada carrer, essent l’entrada principal la del carrer de les Paus, on s’hi ha col.locat una reixa metàlica nova.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
La totalitat de les façanes abans esmentades remarquen la verticalitat dels eixos.   Actualment la totalitat de les façanes es troben revestides amb maó vist, amb franges de rajola fetes amb la tècnica de trepa. 
 Elements Remarcables
Ritme de façanes, joc de disposicions del maó vist. Rajola de ceràmica de trepa amb un dibuix decoratiu que es va repetint. 
COBERTA
Coberta de quatre aigües desguassant cap a l’interior de l’edifici, és a dir, on hi ha la bassa. Aquesta última està descoberta per aprofitar l’aigua de la pluja.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
L’estructura de la coberta està formada per llates de fusta sustentades per pilars metàlics ancorats a la pica.  Coberta inclinada acabada amb teules ceràmiques. 
 Elements Remarcables

INTERIOR
-  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
 Elements Remarcables

ALTRES EDIFICACIONS
-  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
 Elements Remarcables