DENOMINACIÓ: SAFAREIGS FONT NOVA - SAFAREIG PÚBLIC 
LOCALITZACIÓ: carrer Font Nova nº36, carrer de Les Paus nº35 
ÚS ACTUAL:
C. URBANISTICA: clau c-3 
SAFAREIGS FONT NOVA  30-D1 

AUTOR: Miquel Pascual i Tintorer. 
EPOCA - ANY: 1892-1894 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Edifici d’una sola planta, amb façana al carrer de les Paus i al carrer de la Font Nova. Destaca les façanes on s’utilitza el maó vist per formar els retranquejos que creen un ritme de façanes.
Tot i que originàriament hi havia dues piques, en la darrera rehabilitació es va destinar una meitat a recuperar l’aparença de l’antic safareig i una altra meitat es destinà a gimnàs de l’escola Enric Casasses. Val a dir que la part destinada a safareig és una reconstrucció.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES